nuột là phải thôi, đẹp có mấy năm thôi mà. Lại nữa là phụ nữ có chức vụ làm mẹ nên là phải như vậy